Bông làm họa sỹ :))))

IMG_2999

Tác phẩm "Bướm sắc màu" . Một đặc điểm bạn Bông giống mẹ, đó là tính ưa chích chòe lòe loẹt. Bởi thế nên tác phẩm nào của bạn cũng tóe loe màu sắc :))))

Tác phẩm “Bướm sắc màu” . Một đặc điểm bạn Bông giống mẹ, đó là tính ưa chích chòe lòe loẹt. Bởi thế nên tác phẩm nào của bạn cũng tóe loe màu sắc :) )))

Permalink