Ô là lá…bi kí nì – Nha Trang tháng 4/2012

IMG_3763

Chân co chân thẳng kiểu cò lội ruộng :D

Chân co chân thẳng kiểu cò lội ruộng :D

Permalink