Ô là lá…bi kí nì – Nha Trang tháng 4/2012

IMG_3765

Kinh chưa, khúc nào ra khúc nấy nhóa, cứ gọi là tròn ung ủng ha ha

Kinh chưa, khúc nào ra khúc nấy nhóa, cứ gọi là tròn ung ủng ha ha

Permalink