Em đi học võ nhá

IMG_4454

Màn đu người bắt đầu — at Trung Tâm Huấn Luyện Siêu Nhân 14 Trịnh Hoài Đức :).

Màn đu người bắt đầu — at Trung Tâm Huấn Luyện Siêu Nhân 14 Trịnh Hoài Đức :) .

Permalink