Em đi học võ nhá

IMG_4455

Mặc dù đã ở buổi thứ 4 nhưng chị Bi Bông vẫn chỉ đu ở bậc thấp tà tà thế này thôi :)) .

Mặc dù đã ở buổi thứ 4 nhưng chị Bi Bông vẫn chỉ đu ở bậc thấp tà tà thế này thôi :) ) .

Permalink