Em đi học võ nhá

IMG_4456

Đến màn luyện chân, chân cong tớn thế kia :)

Đến màn luyện chân, chân cong tớn thế kia :)

Permalink