Em đi học võ nhá

IMG_4458

Bắt đầu học các thế võ, mẹ ngồi xa nên chỉ chụp được, chứ không nghe được nên chịu, không biết tên các thế võ hi hi :))

Bắt đầu học các thế võ, mẹ ngồi xa nên chỉ chụp được, chứ không nghe được nên chịu, không biết tên các thế võ hi hi :) )

Permalink