Em đi học võ nhá

IMG_4460

Đấm nữa nào mặc dù mọi người đã thu tay về, tội này là cái tội ko chịu chú ý nghe hiệu lệnh của thầy đấy.

Đấm nữa nào mặc dù mọi người đã thu tay về, tội này là cái tội ko chịu chú ý nghe hiệu lệnh của thầy đấy.

Permalink